Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Twoi przyjaciele, Twoje wina...

Kataloguj, oceniaj, poznawaj wina, sprawdź co lubią twoi przyjaciele...

Formularz rejestracji nowego użytkownika

*
*
Wypełnienie dodatkowo poniższych danych pozwoli nam przesyłać informacje i oferty dopasowane do Państwa preferencji:

Regulamin Klubu

1.Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

ADMINISTRATOR – podmiot zarządzający Portalem i dbający o techniczną sprawność Portalu, którym jest spółka prawa handlowego stb24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000311758, z siedzibą w Warszawie na ul. Stępińskiej 22/30, NIP: 895-192-95-15; REGON: 020821247.

CZŁONEK KLUBU/UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła lat 18, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podejmujące rokowania lub będące stroną Umowy, w każdym razie osoba nie prowadząca zawodowo lub jako przedsiębiorca działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej, związanej z winami.

VIP/UŻYTKOWNIK – Członek Klubu, który w okresie dwóch lat wprowadził do Serwisu 100 i więcej Ocen oraz uzyskał rekomendację dwóch innych VIP-ów, upoważniony do korzystania z ulg i preferencji odrębnie określonych przez Administratora.

GOŚĆ KLUBU – podmiot prowadzący zawodowo lub jako przedsiębiorca działalność produkcyjną, handlową lub usługową, związaną z winami, upoważniony przez Administratora do korzystania z Portalu w zakresie i na warunkach odrębnie ustalonych przez Administratora.

REGULAMIN – niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia Usług przez Administratora.

USŁUGI - usługi wybrane i opłacone przez Użytkownika, opisane na stronie internetowej www.nasze-wina.pl, w opcji „Opis Usług”, świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Umowie.

FORMULARZ – formularz, znajdujący się pod adresem www.nasze-wina.pl, którego wypełnienie przez Użytkownika następuje po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem oraz Opisem Usług i który po przesłaniu do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, a następnie po zatwierdzeniu przez Administratora jest integralną częścią Umowy.

UMOWA – umowa o świadczenie przez Administratora Usług, zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, której integralną częścią są Regulamin, Opis Usług i Formularz.

PORTAL – portal dostępny przez przeglądarkę internetową pod adresem www.nasze-wina.pl.

OCENA – wpis do Portalu dokonany przez Użytkownika w opcji „Dodaj swoja ocenę”, zawierający subiektywną ocenę wina.

REKOMENDACJA – wyrażona przez VIP-a w formie elektronicznej pozytywna opinia na temat ocen wina wprowadzonych przez innego Użytkownika.

 

2.Uznaje się, że pomiędzy Stronami obowiązuje Regulamin opublikowany pod adresem www.nasze-wina.pl w dniu zawarcia Umowy. Jeżeli Użytkownik nie wniósł przed zawarciem Umowy zastrzeżeń do treści Umowy, uznaje się, że Użytkownik z pełnym zrozumieniem zaznajomił się z nią oraz że akceptuje jej treść bez zastrzeżeń. Administrator ma prawo z ważnej przyczyny dokonywania zmian w Umowie, które wchodzą w życie w terminie miesiąca od dnia ich opublikowania pod adresem www.nasze-wina.pl. W razie złożenia przez Użytkownika, w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania zmienionej Umowy oświadczenia o zastrzeżeniach i/lub niezaakceptowaniu dokonanej przez Administratora zmiany, Umowa rozwiązuje się w terminie miesiąca od dnia upływu powyższego siedmiodniowego terminu. Brak oświadczenia Użytkownika w powyższym, siedmiodniowym terminie oznacza, że Użytkownik z pełnym zrozumieniem zaznajomił się ze zmianami Umowy oraz że akceptuje ich treść bez zastrzeżeń.

 

3.Treść Umowy i/lub Formularza w zakresie uregulowanym w zapisach elektronicznych, ustalana będzie w razie sporu poprzez dowód z wydruku komputerowego dokonanego przez Administratora, potwierdzonego pisemnie przez Administratora.

 

4.Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania warunków świadczenia Usług przez podmioty, których udział w korzystaniu z Portalu i/lub realizacji Umowy jest niezbędny /np. dostawcy usług dostępu do Internetu/. Nikt nie może zasłaniać się nieznajomością Umowy lub warunków świadczenia Usług przez podmioty, których udział w realizacji Umowy jest niezbędny oraz nieznajomością ich zmian.

-Użytkownik zobowiązuje się zawiadamiać o zmianach wszelkich danych przedstawionych w Formularzu i/lub przy zawarciu Umowy, po rygorem uznania dotychczasowych danych za aktualne.

-Za wszelkie oświadczenia oraz treści adresowane i nadawane przez Użytkownika do Administratora wyłączną odpowiedzialność i ryzyko ponosi Użytkownik, w szczególności Administrator nie odpowiada za zniekształcenie oświadczeń i treści przesłanych przez Użytkownika e-mailem.

-Uznaje się, że w każdym razie osoba wskazana, w tym sygnowana na doręczanych Administratorowi przesyłkach, w tym na Umowach i Formularzach lub korespondencji e-mailowej, jest odpowiednio Użytkownikiem lub osobą uprawnioną do występowania w imieniu i na rzecz Użytkownika.

-Użytkownik wyraża zgodę na nieograniczone terytorialnie i czasowo zbieranie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, że: znany mu jest adres siedziby Administratora danych; znany mu jest cel zbierania danych, m.in. w celu zawarcia, zmiany, uzupełnienia, rozwiązania Umowy, zapewnienia korzystania z Portalu i/lub należytego wykonania Umowy, w celu operacyjnym, statystycznym i marketingowym; znane mu są przewidywane kategorie odbiorców danych, m.in. producenci, dostawcy i sprzedawcy win; znane mu są przysługujące mu prawa do wglądu w swoje dane osobowe, do poprawiania ich lub usunięcia, jak również prawo dobrowolności podania danych. Użytkownik wyraża w szczególności zgodę na publikowanie m.in. nazwy, firmy, logo, adresu internetowego oraz krótkiej notki o Użytkowniku w liście referencyjnej Administratora.

-Użytkownik zamawia i wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora z adresów e-mailowych admin@nasze-wina.pl, naszewina@mis24.pl oraz innych adresów w domenach nasze-wina.pl, informacji związanych z działalnością Administratora, w szczególności informacji handlowych, w tym ofert, cenników i innych informacji służących promocji towarów i usług oraz wyraża zgodę na ich otrzymywanie na adresy e-mailowe wskazane Administratorowi, m.in. w Formularzu i/lub przy zawarciu Umowy.

-Użytkownik może przystąpić do korzystania z Usług pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymagań technicznych, określonych w opcji Techniczne warunku korzystania z Portalu.

-Wraz z akceptacją niniejszej Regulaminu Użytkownik dokonuje potwierdzenia, iż w sposób jednoznaczny, zrozumiały i łatwy do odczytania został poinformowany o:

- treści Regulaminu;

 

- imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) Administratora oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą Administratora, a także numerze, pod którym Administrator został zarejestrowany;

- istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;

- cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki;

- Administrator obowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji i danych pisemnie zastrzeżonych przez Użytkownika jako poufne. Użytkownik obowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł zabezpieczających dostęp do Portalu, które są nadawane i przekazywane Użytkownikowi przez Administratora na ryzyko Użytkownika.

- Użytkownik, umieszczając w Portalu wizerunek oraz inne dane, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm), wyraża zgodę na ich usunięcie, jak i na bezpłatne wykorzystywanie na polach eksploatacji: rozpowszechnienie, wprowadzenie do pamięci komputera, utrwalanie, zwielokrotnianie, prezentowanie, wyświetlanie, modyfikacja, adaptacja - przy użyciu wszelkich technik.

- Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, jak również zachowań naruszających obowiązujące prawo, zwyczaje i dobre obyczaje, a w szczególności:

  • dokonywania działań destabilizujących pracę Portalu, w tym zmiany, usuwania, uszkadzania konta innych Użytkowników lub utrudniania im dostępu do Serwisu,

  • działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w tym zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania danych osobowych i wizerunków innych Użytkowników,

  • umieszczania treści i zdjęć o charakterze erotycznym, pornograficznym, propagującym przemoc, nienawiść lub dyskryminację,

  • używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe,

  • rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.

- W razie stwierdzenia, iż informacje, materiały i dokumenty są obciążone wadą prawną, a w szczególności w wypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami przeciwko Administratorowi z powodu naruszenia ich praw, Użytkownik podejmie kroki niezbędne do ochrony Administratora przed tymi roszczeniami, w tym na żądanie Administratora zobowiązany jest do uczestniczenia w ewentualnym postępowaniu sądowym, udzielania wszelkich wyjaśnień oraz przedstawiania stosownych dokumentów oraz odpowiada wobec Administratora za wszelkie szkody poniesione w związku ze zgłoszonymi roszczeniami osób trzecich i pokryje wszelkie koszty i odszkodowania poniesione przez Administratora związane ze zgłoszonym roszczeniem.

- Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

- Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Zaloguj się do serwisu aby obserwować aktywność innych użytkowników i odbierać od nich wiadomości.